30zwrot14 dni na zwrot
dostawaBezpłatna dostawa
wysylkaWłoskie skóry
satysfkacjaWykonane w Polsce
gwarancja5 lat gwarancji
wyszukiwarka zaawansowana
Twój koszyk :
Twój koszyk jest pusty.
Suma zamówienia: 0,00 zł Kontynuuj zakupy
Regulamin Sklepu

Sklep internetowy adam-baron.pl prowadzony jest przez:
AB TRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pod adresem: Al. Juliusza Słowackiego 5, 31-159 Kraków, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000699076, posiadająca REGON: 368497828, NIP: 6762537463, kapitał zakładowy w wysokości 15.000,00 zł, [dalej: Spółka]

 1. Definicje
  1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają
   1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego www.adam-baron.pl;
   2. Sklep Internetowy adam-baron.pl – prowadzony przez Spółkę sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym adam-baron.pl;
   3. Towary – produkty oferowane i sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.adam-baron.pl;
   4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego adam-baron.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
   5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu Internetowego adam-baron.pl, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).
   6. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy adam-baron.pl skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
   7. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego adam-baron.pl, umożliwiająca podgląd wybranych przez Klienta Towarów do zakupu oraz modyfikację danych zamienienia, w szczególności takich jak: liczba Towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności i inne funkcje przewidziane funkcjonalnością Sklepu internetowego www.adam-baron.pl.
   8. Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym adam-baron.pl, na której przedstawione są informacje na temat Towaru;/li>
   9. Paczkomat InPost– urządzenie do samodzielnego odbierania i nadawania przesyłek 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, którego operatorem jest InPost Paczkomaty sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-624), przy ul. Malborskiej 130;
   10. Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Spółki podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą;
   11. Przelew tradycyjny – płatność realizowana przez Klienta w banku poprzez stacjonarne lub internetowe konto bankowe albo na Poczcie Polskiej;
   12. Przelew elektroniczny – płatność realizowana przez Klienta z internetowego konta bankowego za pośrednictwem systemów płatności on-line;
   13. BOK – Biuro Obsługi Klienta Sklepu Internetowego adam-baron.pl dostępne pod adresem e-mail: sklep@adam-baron.pl oraz pod numerem telefonu T: +48 603 296 529 w Godzinach Roboczych.
   14. Dzień Roboczy – czas pracy w godzinach od 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
   15. Godzina Robocza – jedna godzina pracy w Dniu Roboczym.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa:
   1. zasady rejestracji w Sklepie Internetowym www.adam-baron.pl
   2. zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.adam-baron.pl
   3. zasady składania zamówień na Towary
   4. zasady dostarczania zamówionych Towarów Klientowi;
   5. zasady uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towarów;
   6. uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;
   7. zasady składania i rozpatrywania reklamacji;
  2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego www.adam-baron.pl oraz składania zamówień na Towary, niezbędny jest:
   1. komputer lub inne urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji;
   2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  3. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego adam-baron.pl nie wymaga rejestracji.
  4. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego adam-baron.pl możliwe jest po:
   1. zarejestrowaniu się do Sklepu Internetowego adam-baron.pl zgodnie z postanowieniami §3 Regulaminu
    lub
   2. zalogowaniu się do Sklepu Internetowego adam-baron.pl zgodnie z postanowieniami §3 Regulaminu
    lub
   3. podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.
  5. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego adam-baron.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
  6. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego adam-baron.pl nie wymaga rejestracji, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego adam-baron.pl nie wymaga rejestracji lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego adam-baron.pl nie wymaga rejestracji do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego adam-baron.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
  7. Spółka w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego adam-baron.pl, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego adam-baron.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Rejestracja i logowanie
  1. Rejestracja w Sklepie Internetowym adam-baron.pl (założenie konta Klienta) umożliwia Klientowi:
   1. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie swoich danych osobowych;
   2. składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;
   3. tworzenie listy zakupów;
   4. przeglądanie historii zamówień;
   5. zamówienie i rezygnację z zamówienia newslettera;
   6. korzystanie z kodów rabatowych i innych promocji;
   7. dokonywania płatności za zamówienia przy odbiorze;
   8. korzystanie z innych funkcjonalności przewidzianych dla zarejestrowanych Klientów;
  2. Rejestracja w Sklepie Internetowym adam-baron.pl oraz korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego adam-baron.pl są nieodpłatne.
  3. Aby dokonać rejestracji w Sklepie Internetowym adam-baron.pl (założyć konto Klienta) należy:
   1. wypełnić na odpowiedniej stronie internetowej Sklepu Internetowego adam-baron.pl formularz rejestracyjny, podając następujące dane:
    • imię i nazwisko
    • dane adresowe takie jak: ulica, nr domu, kod pocztowy,
    • miejscowość, kraj,
    • adres e-mail
    • numer telefonu
    • hasło
   2. zaakceptować Regulamin
   3. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta przez Sklep Internetowy adam-baron.pl.
  4. Spółka na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wysyła, po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, potwierdzenie dokonania rejestracji.
  5. Dokonanie rejestracji w Sklepie Internetowym adam-baron.pl oznacza zawarcie przez Klienta ze Spółką umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w Regulaminie.
  6. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym adam-baron.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy wykorzystaniu danych podanych podczas rejestracji w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych przez Klienta po dokonaniu rejestracji, w ramach modyfikacji danych konta Klienta w sekcji „TWOJE KONTO”
  7. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym adam-baron.pl i zażądać jego usunięcia w każdym czasie.
  8. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego adam-baron.pl należy wysłać, na adres elektroniczny BOK, wiadomość elektroniczną (e-mail) z prośbą o usunięcie konta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym adam-baron.pl. Usuniecie konta oznacza rozwiązanie w trybie natychmiastowym umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.
  9. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego adam-baron.pl, w tym składać zamówienia na Towary dostępne Sklepie Internetowym adam-baron.pl.
  10. Logowanie do Sklepu Internetowego adam-baron.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania:
   1. adresu e-mail
    oraz
   2. hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.
  11. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym adam-baron.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym adam-baron.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.
  12. Spółka uprawniona jest do zablokowania konta Klienta w następujących przypadkach:
   1. jeżeli uzna działanie Klienta w ramach Sklepu Internetowego adam-baron.pl za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia Regulaminu,
   2. powtarzające się (co najmniej dwukrotne) zamówienie przez Klienta Towarów płatnych podczas odbioru przedmiotu zamówienia z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata;
   3. powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień na zasadach określonych w §11 ust. 1 Regulaminu, jeżeli rezygnacja nie jest uzasadniona niemożnością jego realizacji przez Spółkę zgodnie z treścią zamówienia.
   4. O zamiarze zablokowania konta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym adam-baron.pl. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie w trybie natychmiastowym umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  13. W przypadku zablokowania konta Klienta zgodnie z ust. 12 powyżej, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają anulowane. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówienie została już dokonana, Spółka zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi zgodnie z postanowieniami §13 Regulaminu.
  14. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego adam-baron.pl mogą być zgłaszane Spółce za pośrednictwem BOK.
  15. Reklamacje dotyczące Towarów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień §9 Regulaminu.
  16. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 9 powyżej będą rozpatrywane w terminie 14 (czternaście) dni od daty zgłoszenia.
 4. Informacja o Towarach
  1. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego adam-baron.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  2. Ceny Towarów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego adam-baron.pl:
   1. podawane są w złotych polskich;
   2. zawierają podatek VAT;
   3. nie zawierają informacji o kosztach dostawy;
  3. Ceną wiążącą i ostateczną Towaru jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.
  4. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towarów do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Towarów przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Towarów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
  5. Dostawa Towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Informacje o kosztach dostawy zawarte są na odpowiednich stronach Sklepu internetowego adam-baron.pl, w tym na stronie związanej ze składaniem zamówienia w Sklepie internetowym adam-baron.pl.
  6. Spółka zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
  7. Promocje w Sklepie Internetowym adam-baron.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
  8. W przypadku sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona ilość Towarów, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 5. Składanie i realizacja zamówień
  1. Sprzedaż Towarów odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym adam-baron.pl;
  2. Klient może składać zamówienia na Towary dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego adam-baron.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  3. W celu złożenia zamówienia należy:
   1. zalogować się do Sklepu Internetowego adam-baron.pl lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;
   2. wybrać Towary będące przedmiotem zamówienia oraz ilość a następnie dodać je do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”;
   3. wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia Towarów);
   4. wybrać formę płatności;
   5. wpisać dane adresowe odbiorcy zamówienia - dane do faktury;
   6. wpisać adres do wysyłki, na który ma nastąpić dostawa Towarów, jeśli ma być inny niż dane adresowe do faktury;
    w przypadku wyboru dostawy do Paczkomatu InPost dodatkowo podać adres alternatywny, gdzie skierowana zostanie przesyłka, jeśli jej gabaryty uniemożliwią umieszczenie jej w Paczkomacie InPost;
   7. wpisać swój adres e-mail;
   8. wpisać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru - w celu ułatwienia Spółce lub przewoźnikowi kontaktu w sprawie odbioru;
   9. kliknąć przycisk „ZAMAWIAM I PŁACĘ”;
  4. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych niezbędnych do wysyłki, a także wygenerowania faktury VAT.
  5. Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z przedmiotem zamówienia.
  6. Informacje podane przez Klienta w formularzach zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne.
  7. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu internetowego adam-baron.pl (tzw. zakup bez rejestracji).
  8. W przypadku płatności z góry należy opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.
  9. Spółka uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Towaru objętej jednym zamówieniem. Szczegółowe informacje dotyczące ewentualnych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności określone są na stronach Sklepu Internetowego adam-baron.pl.
  10. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy kupna/sprzedaży zamówionego Towaru oraz akceptację Regulaminu przez Klienta.
  11. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji, zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zamówienia złożonego przez Klienta. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 10 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem, a Spółką do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia.
  12. Spółka zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia:
   1. gdy w przeciągu 7 dni roboczych od daty zamówienia nie otrzyma płatności od Klienta za zamówienie - w przypadku zamówienia płatnego z góry;
  13. Spółka zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do konkretnych Towarów, kategorii Towarów lub ilości zamawianych Towarów
  14. Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
   1. co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem kuriera, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do odpowiedniego punktu odbioru danej firmy kurierskiej;
   2. co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską;
   3. co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego do Paczkomatu InPost;
  15. W przypadku niedostępności całości lub części Towarów objętych zamówieniem, lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Spółka niezwłocznie poinformuje Klienta o takiej sytuacji wysyłając wiadomość elektroniczną wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na wskazany przez Klienta numer telefonu, a w przypadku dokonania zapłaty za Towar przez Klienta zwróci mu uiszczoną przez niego kwotę pieniężną. W takim przypadku zamówienie w części lub w całości jest anulowane. Anulowanie zamówienia z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Spółkę.
  16. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Spółka może zaproponować Klientowi:
   1. anulowanie całości zamówienia (w tym przypadku Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
   2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w tym przypadku zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
   3. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w tym przypadku wysłanie składających się na zamówienie Towarów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
  17. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 16 powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Spółki), Spółka dostarczy Klientowi Towary, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, a w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta lub w procesie składania zamówienia. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w §11 Regulaminu.
  18. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 16 powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Spółki), Spółka może anulować zamówienie w całości.
  19. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 16-17 powyżej, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności reguluje §12 Regulaminu.
  20. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu i danych do wysyłki, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 6. Zmiany i modyfikacje zamówień
  1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Spółkę przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. O statusie realizacji zamówienia Spółka będzie informować Klienta drogą elektroniczną.
  2. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części Towarów składających się na zamówienie, zmiany adresu dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Spółkę. Zasady zwrotu należności reguluje §12 Regulaminu.
  3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.
  4. Zmian w zamówieniu można dokonywać kontaktując się z BOK.
  5. Jeśli po potwierdzeniu zamówienia drogą elektroniczną Klient stwierdzi, że popełnił błąd w zamówieniu proszony jest o niezwłoczny kontakt z BOK. Spółka nie gwarantuje jednak dokonania zmiany w zamówieniu zgodnie z wytycznymi Klienta.
 7. Formy płatności
  1. W Sklepie Internetowym adam-baron.pl zapłaty za przedmiot zamówienia z dostawą na terytorium Polski, można dokonać:
   1. z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia)
   2. przy odbiorze przedmiotu zamówienia
  2. Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.
  3. Płatności z góry mogą być dokonywane w następujący sposób:
   1. tradycyjnym przelewem bankowym
   2. kartą płatniczą akceptowaną przez Spółkę
   3. jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Spółkę
  4. Tradycyjny przelew bankowy może być realizowany na konto:
   AB TRADE Sp. z o. o.
   Al. Słowackiego 5, 31-156 Kraków
   BGŻ BNP PARIBAS
   67 1600 1013 1813 2825 4000 0001
   Po wybraniu tej formy płatności Klient otrzyma e-mail potwierdzający zamówienie i zawierający dane potrzebne do dokonania przelewu. W tytule przelewu Klient powinien wpisać numer zamówienia. Czas zaksięgowania płatności na koncie Spółki jest uzależniony od banku, w którym dokonana jest płatność i wynosi od 1 godziny w przypadku przelewów wewnętrznych do 4 dni w przypadku płatności na Poczcie Polskiej. Spółka nie ma wpływu na czas księgowania płatności.
   Jeśli rachunek bankowy Spółki nie zostanie uznany kwotą należności związaną ze złożonym zamówieniem w ciągu 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia przez Klienta, zamówienie zostanie automatycznie anulowane przez Spółkę, a umowa kupna-sprzedaży ulega rozwiązaniu.
  5. Rozliczenia transakcji realizowanych za pośrednictwem metody płatności on-line, a w szczególności transakcji kartą kredytową lub przelewem elektronicznym przeprowadzane są za pośrednictwem systemu PayU.
   Usługi rozliczeniowe świadczy PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444, na podstawie własnego regulaminu usług dostępnego na stronie internetowej http://www.payu.pl/ w tym http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania/regulaminy-i-informacje
   Po wybraniu przez Klienta płatności przelewem elektronicznym – tzw. przelew bezpośredni (pay-by-link) Klient jest przekierowany do systemu PayU i wskazuje bank, w którym posiada rachunek i z którego chce dokonać płatności, a następnie po zalogowaniu się do systemu bankowego (bankowość internetowa) dokonuje potwierdzenia płatności.
  6. Płatności przy odbiorze przedmiotu zamówienia mogą być uiszczane:
   1. gotówką
   2. kartą płatniczą - w przypadku niektórych firm kurierskich
  7. W przypadku płatności przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w Sklepie Internetowym adam-baron.pl.
  8. W przypadku wybranych Towarów Sklep Internetowy adam-baron.pl zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.
 8. Realizacje i wysyłki zamówień
  1. Sklep Internetowy adam-baron.pl prowadzi sprzedaż z dostawą wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Na odpowiedniej stronie internetowej Sklepu Internetowego adam-baron.pl przedstawiającej dany Towar zamieszczona jest informacja o liczbie dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem wybranej przez Klienta metody dostawy. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
  3. Przedmiot zamówienia może być dostarczony, według wyboru Klienta wskazanego podczas składania zamówienia:
   1. za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres,
    lub
   2. do wybranego przez Klienta Paczkomatu InPost;
  4. Nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia realizowane jest w terminie realizacji wskazanym na odpowiedniej stronie internetowej Sklepu internetowego adam-baron.pl przedstawiającej dany Towar. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu:
   1. zakończenia przez Klienta procesu składania zamówienia – w przypadku płatności przy odbiorze (za pobraniem);
   2. wpłynięcia kwoty należności związanej z danym zamówieniem na konto bankowe Spółki i jej zaksięgowania – w przypadku płatności z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia) tradycyjnym przelewem bankowym;
   3. otrzymania przez Spółkę pozytywnej autoryzacji z systemu PayU potwierdzającej poprawne wykonanie przez Klienta płatności on-line za dane zamówienie– w przypadku płatności z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia) kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym;
   od chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem wybranego przez Klienta przewoźnika. Czas realizacji zamówienia może być uzależniony od dostępności danego Towaru.
  5. W przypadku zamówień składających się z kilku lub więcej Towarów, które mają być dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji może być uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep Internetowy adam-baron.pl ostatniego elementu danego zamówienia. W przypadku niemożliwości dostarczenia pełnej przesyłki w czasie dłuższym niż 30 dni BOK skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
  6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.
  7. W związku z realizacją zamówienia do Klienta na adres e-mail wysyłana może wysyłana komunikacja dotycząca realizacji zamówienia (status zamówienia).
 9. Reklamacje
  1. Spółka odpowiada wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towaru ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Postanowienie niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
  2. Spółka stara się również zapewnić poprawne funkcjonowanie Sklepu Internetowego adam-baron.pl w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej a także zobowiązuje się do usuwania ewentualnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego adam-baron.pl w najbliższym możliwym terminie od momentu powzięcia informacji o wystąpieniu nieprawidłowości. Klient może informować o niedogodnościach oraz przerwach w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego adam-baron.pl kontaktując się z BOK lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie Internetowym adam-baron.pl.
  3. Jeśli Towar otrzymany ze Sklepu Internetowego adam-baron.pl posiada wady Klient ma prawo do złożenia reklamacji z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa.
  4. W przypadku składania reklamacji reklamowany Towar, dowód jego zakupu w Sklepie Internetowym adam-baron.pl oraz opis reklamacji, należy wysłać drogą pocztową, listem poleconym lub inną formą przesyłki na adres Spółki z dopiskiem „Reklamacja"
   Warunkiem koniecznym, aby Spółka rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego Towaru wraz z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji.
  5. Spółka niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki z reklamowanym Towarem ustosunkuje się do złożonej reklamacji z tytułu rękojmi i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
  6. W przypadku uznania reklamacji Spółka naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany Towar na inny, pełnowartościowy w terminie 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Koszty związane z wysłaniem towaru ponosi Spółka. Jeżeli wymiana nie będzie możliwa (np. z powodu wyczerpania zapasów magazynowych) Spółka zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego Towaru w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
  7. W przypadku nieuznania reklamacji Klienta, Spółka odeśle Klientowi Towar wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
  8. W razie stwierdzenia uszkodzenia Towaru podczas transportu zaleca się aby Klient przed odebraniem przesyłki sprawdził, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia Klient nie powinien przyjmować przesyłki tylko w obecności pracownika firmy kurierskiej sporządzić protokół uszkodzeń oraz możliwie jak najszybciej skontaktować się z BOK.
 10. Gwarancja
  1. Towary sprzedawane przez Spółkę w Sklepie Internetowym adam-baron.pl są oryginalne i są objęte gwarancją udzieloną przez Spółkę i producenta.
  2. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany Towar) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
  3. W przypadku Towaru, na który jest udzielona gwarancja, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
   1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – zgodnie z warunkami gwarancji zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej;
   2. korzystając z uprawnień przysługujących mu w stosunku do sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień §9 Regulaminu.
 11. Prawo rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy
  1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli przesyłka z przedmiotem zamówienia nie została jeszcze nadana kontaktując się z BOK.
  2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie Internetowym adam-baron.pl bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów o jakich mowa w ust. 6 poniżej, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych.
  3. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:
   1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   4. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  5. Konsument, który chce odstąpić od umowy bez podania przyczyny, powinien złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (o następującej treści: – Adresat - AB TRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pod adresem: Al. Juliusza Słowackiego 5, 31-159 Kraków; T: +48 603 29 65 29; E: kontakt@abtrade.pl – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)  – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) – Imię i nazwisko konsumenta(-ów) – Adres konsumenta(-ów) – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) – Data (*) Niepotrzebne skreślić.) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, przy z zachowaniu w formy pisemnej lub elektronicznej. Konsument może również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku oświadczenia składanego drogą elektroniczną należy je wysłać na adres BOK, a w przypadku oświadczenia składanego w formie pisemnej należy je dostarczyć pod adres: AB TRADE Sp. z o.o., o/Nowy Sącz, ul. Wyczółkowskiego 8A, 33-300 Nowy Sącz.
  6. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  7. Bezpośredni koszt zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Konsument - Spółka zwraca Konsumentowi koszty dostawy przedmiotu zamówienia, natomiast koszty zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Konsument. Ponadto jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spółkę, Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy i funkcjonowania.
  8. Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwracany Towar należy odesłać na adres nadania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
  9. W zakresie wykonywania przez Klientów uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie, koszty zwrotu produktu ponosi Klient. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek wysłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. Przesyłki takie nie stanowią skutecznego wykonania prawa odstąpienia.
 12. Zwrot należności Klientom oraz nadpłaty
  1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Spółkę do zwrotu należności wpłaconych Spółce przez Klienta lub Konsumenta zwrot ten następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.
  2. Spółka dokona zwrotu należności Klientowi w przypadku:
   1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed odbiorem przedmiotu zamówienia;
   2. odstąpienia od umowy i zwrotu Towaru z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem wybranego przewoźnika lub dostarczone do Paczkomatu InPost;
   3. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia wady Towaru lub obniżenia jego ceny;
   4. nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry przed odbiorem przedmiotu zamówienia;
   5. powstania nadpłaty danego Klienta związanego z danym zamówieniem.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z §11 Regulaminu, Spółka zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru.
  4. Spółka dokona zwrotu pieniędzy w następujący sposób:
   1. jeżeli zamówienie było opłacone z góry, przed odbiorem przedmiotu zamówienia, za pomocą (i) tradycyjnego przelewu bankowego, (ii) przelewu elektronicznego, (iii) karty kredytowej lub (iiii) karty płatniczej zwrot należności następuje na rachunek bankowy Klienta, w tym odpowiednio powiązany z kartą kredytową lub kartą płatniczą Klienta, z którego nastąpiła płatność;
   2. w przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej;
   3. jeżeli zamówienie było opłacone przy odbiorze przedmiotu zamówienia (i) gotówką, (ii) kartą kredytową lub (iii) kartą płatniczą zwrot należności następuje na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub Konsumenta drogą pisemną lub elektroniczną;
    W celu uniknięcia trudności przy dokonywaniu zwrotu należności Konsument składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinien podać numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot należności.
  5. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Sklepu Internetowego adam-baron.pl identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie Internetowym adam-baron.pl (nadpłata). Nadpłata z konta Klienta zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego pisemnej dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu Internetowego adam-baron.pl za pośrednictwem BOK. Sklep Internetowy adam-baron.pl zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.
  6. Sklep Internetowy adam-baron.pl nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem Poczty Polskiej.
  7. Sklep Internetowy adam-baron.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania skierowanego na jego adres e-mailowy do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, na który ma nastąpić zwrot, nie prześle takiego numeru lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu.
  8. Sklep Internetowy adam-baron.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 13. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Klientów w Sklepie Internetowym adam-baron.pl (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego adam-baron.pl, w tym dokonywania zakupów) jest Spółka, tj. AB TRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pod adresem: Al. Juliusza Słowackiego 5, 31-159 Kraków.
  2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Spółkę, które wymagają podania danych osobowych.
   Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Towarów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym adam-baron.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, o której mowa w §14 Regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.
  3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, poprawiania ich lub żądania ich usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (sekcja „TWOJE KONTO”) lub poprzez zgłoszenie w BOK.
  4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na dedykowanej stronie internetowej Sklepu Internetowego adam-baron.pl poświęconej polityce prywatności.
 14. Newsletter
  1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail informacji handlowych lub marketingowych dotyczących produktów marki ADAM BARON.
  2. Subskrypcja newslettera może być dokonywana w jeden z następujących sposobów:
   1. przy wykorzystaniu funkcjonalności „Zapisz się do newslettera” dostępnej na wybranych stronach Sklepu internetowego adam-baron.pl;
    lub
   2. przy wykorzystaniu funkcjonalności „Zapisz się do newslettera” dostępnej na wybranych stronach bloga powiązanego ze Sklepem internetowym adam-baron.pl;
    lub
   3. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas składania zamówienia;
    lub
   4. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym;
    lub
   5. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w sekcji „TWOJE KONTO”;
  3. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.
  4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w sekcji „TWOJE KONTO” lub za pośrednictwem BOK.
 15. Postanowienia końcowe
  1. Sklep Internetowy adam-baron.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych
  2. Sklep Internetowy adam-baron.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
  3. Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego adam-baron.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego adam-baron.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy oprogramowania Sklep Internetowego adam-baron.pl.
  4. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego (komputera) mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Towaru na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem Towaru (kolor, proporcje itp.).
  5. W celach statystycznych - do analizy sposobu użytkowania Sklepu Internetowego adam-baron.pl oraz aktywności Klientów - oraz celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy adam-baron.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego adam-baron.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności.
  6. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Spółka nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  7. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów między Spółką a Klientem niebędącym Konsumentem a będzie sąd właściwy dla siedziby Spółki.
  8. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep Internetowy adam-baron.pl, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego adam-baron.pl zmienionego Regulaminu.
  9. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu są realizowane wg postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
  10. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
  11. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2018 roku.
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl